Comment - коментарии в доме

class Comment

Наследник Node

data

Текст коментария

length

Количесвто символов коментария

appendData(string data)
deleteData(unsigned long offset, unsigned long count)
insertData(unsigned long offset, string data)
replaceData(unsigned long offset, unsigned long count, string data)
substringData(unsigned long offset, unsigned long count)